หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กะฮาด
ศาสนสถานในตำบลกะฮาด
ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลกะฮาด
สาธารณสุขในตำบลกะฮาด
ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบล
กะฮาด
1
2
3
 
 
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
 
 
 
ข่าวกิจกรรม/งานกิจการสภา
ดูทั้งหมด
 
 
 
       
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการสรรหา
และพัฒนาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 


จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๒ เมตร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อหมึกดชเครื่องถ่ายเอกสาร ADV ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
เว็บไซต์ อบต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ย. 2564)    อ่าน 37  ตอบ 0  
   
 
 
 
     

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
     
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย  
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
ด่วนที่สุด** อบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 256465 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๕ และโครงการ . โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติ การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย อปท. (ข้อมูลเดือน กันยายน - เดือนธันวาคม 2564)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
**ด่วนที่สุด** บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 77 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงารบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 62 
การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
***ด่วนที่สุด*** การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด***แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
แจ้งสารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การสำรวจข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ราชพัสดุและการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.บำเหน็จณรงค์ แจ้งเตือนประชาชน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลฯ บูรณาการร่วมกัน อบต.บ้านเป้า แก้ไขปัญหาบ่อขยะตำบลบ้านเป้า [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนาแซง นายก อบต.หนองนาแซง มอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสมพร เดชพ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ พร้อมรับภัยเมื่อภัยมา 🚑 นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศม [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ปีที่ ๙ ฉบับที่ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูเขียว ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในารด [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.ภูเขียว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียวกรณีเกิดอัคคีภัยบ้านพัก [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองไผ่ ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการกลุ่มอาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่ว [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 (สา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ 6 (เส [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศราครทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เก [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.นางแดด ขออนุมัติปิดหมู่บ้านที่พบการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (โควิด-19) [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประมา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.นาเสียว มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
 


ทต.ภูเขียว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.ภูเขียว ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.นาฝาย จ้างซ่อมแซมประตู (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.คอนสาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านเต่า จ้างโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 (สายบ้านดอนดุ่ ถึงบ้ [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านเต่า จ้างโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 (สายบ้านดอนดุ่ ถึงบ้ [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านเต่า ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.บำเหน็จณรงค์ จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กท-๘๙๐๘ ชัยภูมิ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖ [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.บำเหน็จณรงค์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เคร [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.บำเหน็จณรงค์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.บำเหน็จณรงค์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.ห้วยยาง จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำข้างโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ทางเชื่อม [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองไผ่ ซื้ออุปกรณ์ตรวจชื่อ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองโดน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.คอนสาร จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบไฟ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บง 419 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.คอนสาร จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6029 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเ [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.คอนสาร จ้างซ่อมระบบไฟ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6029 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.ส้มป่อย ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์(ink tank printer) [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.ส้มป่อย ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.ส้มป่อย ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]

 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link
  ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044-100-780 โทรสาร : 044-100-780
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-780
 
จำนวนผู้เข้าชม 24,351 เริ่มนับ 4 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.กะฮาด

facebook
อบต.กะฮาด
อบต.กะฮาด